Göm meny

Information för dig som exjobbar vid Fordonssystem

Här har vi har samlat information som kan underlätta arbetet med exjobbet:

Mer information finns även på följande länkar:

Att söka information

Biblioteket LiUB är ingången till många informationsresurser. Se t.ex.

Användbara filer

Checklista för exjobb

Följande listor påminner om viktiga punkter för alla inblandande under examensarbetet. De är uppställda i någorlunda kronologisk ordning.

INNAN
Moment Kommentar Ansvar
Behöriget Information» Student
Godkänd projektplan Examinator ska godkänna en projektplan för exjobbet innan det påbörjas. Student
Plats och utrustning Endast interna exjobb. Kontrollera beläggningen i projektrummet. Handledare

I BÖRJAN
Moment Kommentar Ansvar
Registrera examensarbetet Information» Student
Kursregistrering Information» Student
Åtkomst med LiU-kort Endast interna exjobb. Kontakta support, ange LiU-id och önskad tidsperiod. Handledare
E-post, registrering på lista Kontakta listansvarig. Handledare
Sätt datum för MTP Cirka 3-4 veckor efter start. Instruktioner på svenska och på engelska. Student & handledare
Planera genomförande Punkter: Veckorapporter, mötesfrekvens, nästa möte, halvtidspresentation. Student & handledare

UNDER TIDEN
Moment Kommentar Ansvar
Löpande arbete Enligt tidigare planering: Rapportering, möten, presentationer och dylikt. Student
Rapportskrivande LaTeX-mall»anvisningar för utformning»studiehandboken». För y-studenter antagna 2009 (eller senare) kan kravet om färdigheter i att kommunicera på främmande språk exempelvis uppfyllas genom att examensarbetet skrivs på engelska (eller annat främmande språk), se studiehandboken. (Studiehandboken») Student
MTP klar Skickas till handledare för kommentarer. Student
MTP godkänd Godkänd enligt handledare och examinator. Handledare
Halvtidsrapport Godkänd av examinator, se: anvisningar för halvtidsrapport» Student
Ordna opponent Anmäl namn och LiU-id för opponenten till handledaren. Mer information» Student
Informera opponent Rapporten till examinatorn ska innehålla 10-15 frågor på det tekniska innehållet. Mer information» Student
Auskultation Information» Student
Opponering Information» Student
Distribuera utkast Minst två veckor innan framläggning ska opponent och handledare ha en färdig rapport. Student
Rapport godkänd   Examinator

REDOVISNING
Moment Kommentar Ansvar
Bestäm tid för framläggning Tidigast två veckor efter rapportens godkännade. Mer information» Student
Anmäl framläggning Information» Student
Annonsera framläggning Skicka ut mail på FS-maillistan samt redigera upcomingEvents.dat för vår hemsida.Mer information» Handledare
Framläggning Information» Student
Tryckning Senast 10 dagar efter muntlig framläggning. Mer information» Student
Publicering Electronic Press Information» Student
Spara exjobbsresultat Skicka relevanta filer i samråd med handledaren. Information» Student
Publicering FS Uppdatera publikationsdatabas. Spara eventuella filer. Handledare
WWW, avregistrering från lista Redigera html-filen med listan. Handledare
E-post, avregistrering från lista Kontakta listansvarig. Handledare

AVSLUTNING
Moment Kommentar Ansvar
Distribuera tryckt rapport Ge handledare och opponent tryckta exemplar. Student
Kontroll Inrapportering sker först när alla moment är avklarade. Mer information» Student

Arkivering FS

 • Spara exjobbsresultat. Samråd med din handledare. Vi vill gärna spara filerna. (För handledaren)
 • Spara exjobbsrapport. För att vi ska kunna arkivera och göra exjobbet tillgängligt via FS www-sidor behöver vi exjobbsrapporten i följande format:
  • Ett pdf-dokument.
   Filnamn: XX_EX_YYYY_ZZ.pdf
  • Abstract sparat i ett rent textdokument.
   Filnamn: XX_EX_YYYY_ZZ.txt
  Där XX=årtal, YYYY=isy's rapportnummer, ZZ=exjobbarens (exjobbarnas) initialer.
  • Filerna får inte innehålla eventuella formatmarkeringar, extra text etc.
  • Skicka dokumenten till din handledare.

Framläggning & opponering

En civilingenjör skall ha förmåga att skapa, utveckla, anpassa och använda modern teknik.

Tänkbart scenario: Ingenjör Alpha har sammanställt en rapport behandlande en teknisk lösning. Tekniska ledningen, opponent ingenjör Beta och vissa tekniska experter är kallade till en presentation.

 • Ingenjör Alpha ska presentera sitt arbete så att ledningen utifrån detta kan ta ett beslut.
 • Vid opponeringen är Ingenjör Betas uppgift att diskutera, kritisera och belysa arbetet.
 • Övriga tekniska experters uppgift är att utifrån presentationen ställa frågor som kan hjälpa ledningen att ta sitt beslut.

Framläggning

Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister.

Se även de allmänna anvisningarna för ISY och studiehandbokens avsnitt b3.1.12 för mer information.

Opponering

Opponenten ska lämna in en skriftlig rapport till examinatorn minst en vecka innan framläggning. Rapporten ska innehålla 10-15 frågor på det tekniska innehållet. Mer information»

Opponeringen ska:

 • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
 • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
 • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister

Se även de allmänna anvisningarna för ISY och studiehandbokens avsnitt b3.1.14 för mer information.


Informationsansvarig: KristofferLundahl
Senast uppdaterad: 2020-12-02